Biedrība „Tīne”

Statūti

BIEDRĪBAS "TĪNE"  STATŪTI  

(statūtu jaunā redakcija)    

ASTIPRINĀTI ar sapulces protokolu 2012.gada 27.augustā, Rīgā.

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “TĪNE” (turpmāk tekstā -Biedrība).

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1.      Jaunas uzņēmēju paaudzes veidošana, nacionālo uzņēmējdarbības tradīciju apzināšana un kopšana.

2.1.2.      Latvijas uzņēmēju profesionālās izaugsmes veicināšana.

2.1.3.      Pozitīva piemēra demonstrēšana biznesa vidē.

2.1.4.      Jauno māmiņu, jebkuras sievietes, kuras nolēmušas uzsākt uzņēmējdarbību, aktīvas iekļaušanās biznesa vidē veicināšana.

2.1.5.      Valsts atbalsta mazā un vidējā biznesa attīstībai veicināšana.

2.1.6.      Filantropijas un labdarības tradīciju sekmēšana uzņēmēju vidū.

2.1.7.      Sabiedriskā labuma darbības veikšana, iesaistot organizācijas pasākumos un sniedzot atbalstu sievietēm ar īpašām vajadzībām, sievietēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus vai bērnu ar īpašām vajadzībām, sievietēm, kuras audzina bērnus vienas, pensionārēm, ilgstošām bezdarbniecēm, kā arī citiem sociālās atstumtības riskiem pakļautām sievietēm.

2.1.8.      Veidot sadarbību ar citu sieviešu organizācijām Latvijā un citās pasaules valstīs.

2.1.9.      Latvijas krievvalodīgo sieviešu  integrēšana Latvijas un Latvijas biznesa vidē, palīdzība uzņēmējdarbības sākšanā.

2.1.10.  Atbalsta sniegšana, nodarbinātības veicināšana trešās pasaules valstu pilsonēm.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura veic uzņēmējdarbību, ar biedra, kas biedrībā darbojās vismaz 6 mēnešus, rekomendāciju, iesniedzot rakstisku pieteikumu un iemaksājot iestāšanās maksu 25.00 LVL apmērā.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs rupji un nevērīgi, neētiski izturas pret citiem biedriem un biedrību gan publiskā (internets, laikraksti u.c. masu saziņas līdzekļi), gan privātā telpā (biedru starpā, privātās diskusijās ar citām personām);

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šī lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. vēlēt (piedaloties klātienē) un tikt ievēlētam Biedrības pārvaldes un revīzijas institūcijās,

5.1.5. iesniegt Biedrības valdei priekšlikumus Biedrības darbības sfēras ietvaros.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

 

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.augustam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz biedra norādīto e-pastu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

  8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.

8.2. Valdi ievēl uz vienu gadu Biedrības biedru sapulcē. 

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs un locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi.

8.5. Valde pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 

9.nodaļa. Revidents.

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētam.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Biedru nauda

 

10. Biedrības biedri maksā biedru naudu līdz 2011.gada 31.decembrim - 24.00 LVL gadā, biedru naudu atļauts maksāt arī katru mēnesi, kas tādā gadījumā ir 2.00 LVL mēnesī. No 2012.gada 1.janvāra biedrības biedru maksa ir 36,00 LVL gadā, biedru maksu atļauts maksāt katru mēnesi līdz mēneša 25 datumam, kas ir 3,00 LVL mēnesī.


Biedrības «Tīne» ētikas kodekss

1. Biedrības «Tīne» ētikas kodekss (turpmāk tekstā — kodekss) nosaka biedrības «Tīne» dibinātāju, valdes locekļu, biedru, kā arī ikviena cita, kas aicināts vai pēc paša vēlēšanās sadarbojas ar biedrību «Tīne» (turpmāk tekstā – biedrība) gan saņemot atlīdzību, gan bez tās.

2. Biedrību vada valde. Ikdienas biedrības darbus organizē un veic četras pastāvīgas darba grupas:
• iekšlietu darba grupa (organizē ikmēneša lekcijas, biedru un interesentu apmācības, sanāksmes, svētkus un citus pasākumus biedrības ietvaros);
• ārlietu darba grupa (veido biedrības tēlu ārpus tās: intervijas, sociālie tīkli, sava web vietne, preses relīzes, reklāma utt.);
• finanšu darba grupa (veidota ar mērķi piesaistīt biedrībai naudas līdzekļus: piesaista sponsorus, organizē dažādus pasākumus un darbus, kas kalpo par biedrības finanšu avotu, piemēram, mācību grāmatu/ disku veidošanu un izplatīšanu);
• sociālo darbu grupa (sagatavo nepieciešamos materiālus un iesaistās dažādos tematiskos valsts un pašvaldību konkursos, kontaktējas ar citām NVO, nepieciešamības gadījumā kārto dažādas formalitātes, kas saistītas ar sabiedriskā labuma guvēja statusu, ziedojumiem utt.)

3. Nepieciešamības gadījumā ar valdes lēmumu tiek izveidotas pagaidu darba grupas uz noteiktu laiku konkrēta mērķa sasniegšanai.

4.Biedrība ir dibināta, lai sasniegtu šādus mērķus:
• veidot jaunu uzņēmēju paaudzi. Lai sasniegto šo mērķi, biedrība organizē regulāras apmācības-seminārus visiem interesentiem, izdod mācību un informatīvos materiālus, sniedz konsultācijas. Biedri sadarbojas, daloties uzkrātajā pieredzē un savas jomas zināšanās, palīdzot jaunajām uzņēmējām atrast domubiedrus, sadarbības partnerus, klientus, dibināt lietišķus kontaktus ar citām uzņēmējām;
• demonstrēt pozitīvu piemēru biznesa vidē. Šī mērķa sasniegšanai biedrība piedalās dažādos uzņēmēju forumos, publicē savā mājas lapā veiksmīgu uzņēmēju veiksmes stāstus, sniedz intervijas masu medijos;
• veicināt topošo uzņēmēju- jauno māmiņu aktīvu iekļaušanos biznesa vidē. Uzņēmējām, kurām ir mazi bērni, bieži vien ir daudz grūtāk atrast spēkus un laiku savam biznesam, tādēļ biedri dalās pieredzē un sniedz praktiskus risinājumus, kā arī īpaši uzsver iespēju apvienot ģimeni un biznesu. Biedrība rīko izbraukuma lekcijas ārpus Rīgas, lai izglītoties varētu arī uzņēmējas no citām pilsētām un rajoniem. Biedri piedāvā citām dalībniecēm dažādas atlaides, īpašus nosacījumus, kas ļauj jaunajām uzņēmējām vieglāk uzsākt uzņēmējdarbību;
• veicināt valsts atbalstu mazā un vidējā biznesa attīstībai. Lai sekmētu mazā un vidējā biznesa valsts atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu, biedrība piedalās valsts varas pārvaldes institūciju un citu juridisko personu rīkotajās diskusijās par biznesa izveides un attīstības problēmām un to risinājumiem, izstrādā priekšlikumus biznesa attīstības pasākumu ieviešanai. Biedrība ir atvērta kopīgai sadarbībai ar jebkuru valsts, pašvaldību institūciju vai sabiedrisko organizāciju, kas risina biznesa attīstības jautājumus.

5. Par biedrības biedru var kļūt jebkura sieviete-uzņēmēja, neatkarīgi no vecuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības, pieredzes uzņēmējdarbībā, izglītības un citām personiskām īpašībām, ja ir ievērotas šādas prasības:
• kandidāte veic uzņēmējdarbību;
• ir vismaz viena esoša biedrības dalībnieka ieteikums (ja kandidāte vēlas iestāties biedrībā, bet nepazīst nevienu biedru, kas varētu sniegt ieteikumu, tad par pieteikuma anketu balso biedru sapulce);
• kandidāte piekrīt ievērot biedrības statūtus un ētikas kodeksu.

6. Lai sasniegtu norādītos mērķus, visiem biedriem ir jārīkojas biedrības labā:
• biedrības valde ir veidota, lai pārstāvētu biedrību- tās uzdevums nav organizēt apmācības, tikšanās, utt. Biedru pienākums ir izvirzīt idejas, kas kalpos biedrības mērķu sasniegšanai, un censties tās realizēt. Katram biedram pēc iespējas ir jāiesaistās kādā no pastāvīgajām vai pagaidu darba grupām, aktīvi tajā darbojoties, sasniedzot izvirzītos mērķus;
• biedru izglītošanās notiek pēc savstarpējas atdeves principa un biedri tiek aicināti piedāvāt savu palīdzību un padomu pārējiem. Jebkura pieredze un informācija noteiktā jomā var būt noderīga citiem biedriem;
• biedri drīkst popularizēt biedrību. Oficiālo viedokli, prezentācijas un intervijas presē drīkst sniegt tikai biedrības valde vai tās pilnvarotās personas;
• gadījumos, ja radušās domstarpības ar kādu no biedriem vai valdi, ja mainījies viedoklis par biedrības mērķiem un darbību, kritiku un ierosinājumus izteikt tikai un vienīgi biedrības slēgtajā vidē (biedrības sapulces laikā vai slēgtajās interneta vietnēs). Tas nodrošinās negatīvo emociju neizrādīšanu ārpasaulei, konstruktīvu problēmu risināšanu, kā arī nepieļaus jauno ideju un priekšlikumu publiskošanu pirms laika;
• biedrība „Tīne” atgādina, ka kritikai bez ierosinājumiem un konkrētiem problēmas risinājumiem ir nulles vērtība. Izsakot kritiku, aicinām vienlaikus ierosināt konkrētus priekšlikumus, piedāvāt savu palīdzību situācijas risināšanā un pilnveidošanā;
• visiem biedriem, neatkarīgi no dalības stāža vai statusa, ir vienādi pienākumi un tiesības. Visi strīdi un domstarpības tiek risināti korekti un tikai biedrības ietvaros;
• jebkādas darbības, kas veicina biedrības statusa, atmosfēras, imidža utt. pasliktināšanos, kā arī šī kodeksa neievērošana, tiek vērtēta kā biedrībai kaitnieciska darbība. Par šādu darbību vainīgais biedrs tiek aicināts uz biedrības valdes sapulci un, pēc paskaidrojuma saņemšanas, biedrības valde lemj par konkrētā biedra turpmāko dalību biedrībā.

(pēdējo reizi rediģēts 2011.gada 31.janvārī)

 

 

 
 
Visi attēli un teksts pieder biedrībai Tīne © Visas tiesības aizsargātas.